Як визначається заробіток для призначення пенсії, якщо документи про заробітну плату не збереглися ?

05.05.2017 14:43 odmin
Печать

За частиною 1 ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 6 місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата (дохід) за будь які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.

    У разі відсутності документів про заробітну плату, заробіток визначається відповідно до Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07. 206 р. № 919 ( зі змінами, які набрали чинності з 12 березня 2012 р., далі – Порядок).

      Порядок установлює механізм визначення заробітної плати (дохо­ду) для призначення пенсії застрахо­ваній особі, страховий стаж якої по­чинаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, за основним міс­цем роботи за період страхового стажу до 1 липня 2000 р. за умови відсутності заробітної плати (доходу) за будь-які інші 60 календарних місяців  страхового стажу поспіль незалежно від перерв до 1 липня 2000 р. у разі втрати пер­винних документів про нарахування та виплату підприємствами, устано­вами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв'язку із стихійним ли­хом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

     Згідно з пп. 2 п. З Порядку, якщо підприємство, установу, організа­цію ліквідовано, а документи до ор­гану вищого рівня або архівним установам не передано, заробітна плата (дохід) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який ураховується під час призна­чення пенсії, визначається виходячи з мінімальної тарифної ставки (по­садового окладу) за відповідною або аналогічною професією (поса­дою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого при­значено пенсію. При цьому коефіці­єнт заробітної плати (доходу) за­страхованої особи визначається ви­ходячи з розміру середньої заробіт­ної плати працівників, зайнятих у га­лузях економіки України, за місяць, за який розраховується заробітна плата, календарного року, що пере­дує року, з якого призначено (пере­раховано) пенсію.

    Довідка про заробітну плату вихо­дячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (поса­дою), передбаченою відповідною галузевою угодою, видається управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастопо­лі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соці­ального захисту населення вико­навчих органів міських, районних у містах рад.

    Відсутність на підприємстві, в установі, організації або в їхнього правонаступника документів про на­рахування та виплату заробітної пла­ти (доходу), а також час та причини, що призвели до втрати таких доку­ментів, підтверджуються довідкою роботодавця, правонаступника, ор­гану вищого рівня або відповідної ар­хівної установи (п. 4 Порядку).

    Факт ліквідації підприємства під­тверджується випискою із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. 

                                                                Олена Лєщєва – заступник начальника  Ізмаїльського

                                                                об’єднаного управління Пенсійного фонду України

                                                                Одеської області