• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Цивільний захист ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

E-mail Печать PDF

КЕРІВНИК ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ         -      МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

«20» лютого 2014 року                       м. Ізмаїл                         № 1

                                                                              

                                                                Керівникам Ізмаїльської ланки територіальної підсистеми

                                                                єдиної державної системи цивільного захисту

                                                                керівникам управлінь, відділів, служб Ізмаїльської

                                                                міської ради, підприємств, установ таорганізацій міста

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях у 2014 році

            У рамках реалізації положень Кодексу цивільного захисту, постановКабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року No 443 «Прозатвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управліннята сил цивільного захисту», від 26 червня 2013 року No 444 «Прозатвердження Порядку здійснення навчання населення діям унадзвичайнихситуаціях», від 23 жовтня 2013 року No 819 «Про затвердження порядкупроведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана зорганізацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» дляпрактичного впровадження на місцях завдань і заходів з підготовкипрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях

           ВИМАГАЮ:

1. Керівникам Ізмаїльської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного ахисту -  начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста, начальникам управлінь, відділів, служб Ізмаїльської міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій міста Ізмаїл:

1.1. Забезпечити проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб управлінь, відділів, служб Ізмаїльської міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій міста.

1.2.Організувати підготовку підпорядкованих спеціалізованих служб іформувань цивільного захисту та їх готовність до дій за призначенням.

1.3. Розробити і затвердити в місті Ізмаїл план-графікнадання Ізмаїльськими міськими курсами навчально-методичного центру цивільногозахисту та безпеки життєдіяльності Одеської області освітніх послугпідприємствам, установам, організаціям з підготовки та проведенняспеціальних об'єктових навчань і тренувань.

1.4. На засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій розглянути хід виконання планів комплектуваннянавчально-методичного центру Одеської області слухачами за перше тадруге півріччя 2014 року.

1.5. Визначити конкретні заходи з підтримання і подальшоговдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки працівників,щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальнихпосібників (відео, аудіо,друкованих) за тематикою цивільного захисту.

1.6. До 01 жовтня 2014 року надати до управління з питаньнадзвичайних ситуацій облдержадміністрації та навчально-методичногоцентру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської областізаявки на функціональне навчання з питань цивільного захисту на 2015 рік.

1.7. У грудні 2014 року спланувати та провести збори з керівнимскладом цивільного захисту м. Ізмаїл  з підбиття підсумківвиконання основних заходів із навчання працюючого населення заминулий рік тавизначення завдань на наступний навчальний рік у системіцивільного захисту.

2. Керівникампідприємств, установ та організаційусіх формвласності - суб'єктам забезпечення цивільного захисту:

2.1. Навчання працівників організовувати безпосередньо напідприємствах, в установах, організаціях і на договірній основі на обласнихкурсах удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів та Ізмаїльських міськихкурсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпекижиттєдіяльності Одеської області.

2.2. Навчання працівників на підприємствах, в установах,організаціяхздійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за программамипідготовки працівників (додаток 1).

2.2.1. Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити ускладі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органівуправління ними за програмами підготовки (додаток 2), з індивідуальногонавчання - по структурним підрозділам підприємств, установ та організацій.

        Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки на Ізмаїльських міських курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області.

        До проведення занять з надання медичної допомоги залучити медичнихпрацівників підприємств, установ та організацій.

        При організації індивідуального навчання забезпечити кожногопрацівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників,а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій зкерівниками навчальних груп.

2.2.2. З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праціорганізувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежноїбезпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовкипрацівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил,інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

       Програми для проведення вступного, первинного, повторного,позапланового та цільового   інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту із Ізмаїльським міськрайонним управлінням  Головного управління ДСНС України в Одеській області.

2.2.3. При прийомі на роботу працівників робітничих спеціальностей,зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснюватипопереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.Программа повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб'єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням із Ізмаїльським міськрайонним управлінням  Головного управління ДСНС України в Одеській області.

     У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічнокомісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установита організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та складкомісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи,організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевіркузнань з питань пожежної безпеки у навчально-методичному центріцивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області.

2.3. Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дійу надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ходіпроведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій запризначенням органів управління та сил цивільного захисту,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443(дод.3).

 2.3.1. Спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту зіспеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органууправління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які вустановленому порядку створили такі служби і формування.

     Спеціальніоб'єктовітренування з питань цивільного захисту у першийрік трирічного періоду об'єктової підготовки проводити, як роздільні, запланами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб іформувань цивільного захисту та органу управління ними.

      На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

      На третій рік спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захиступланувати та проводити відповідно до задуму та строків проведення напідприємствах, в установах та організаціях спеціального об'єктового навчання.

2.3.2. Тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях навипадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіхпідприємствах, в установах та організаціях.

      У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

2.3.3. На завершальному етапі трирічного циклу підготовки працівників з цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.

      На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах незалежно від чисельності працюючих замість спеціального об'єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об'єктове тренування).

      Об'єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх,професійно-технічних навчальних закладах проводити під час «Тижня безпекидитини» та «Дня цивільного захисту».

2.3.4. На об'єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводититренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, що передбаченіпланами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).

2.3.5. Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренуваньщороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації таузгоджувати з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  м. Ізмаїл та Ізмаїльським міськрайонним управлінням  Головного управління ДСНСУкраїни в Одеській області.

2.3.6. Забезпечити підготовку (підвищення кваліфікації цільовогопризначення) у сфері цивільного захисту осіб керівного складу та фахівцівзгідно з Переліком категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльністьяких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільногозахисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від23 жовтня 2013 року № 819, за функціональними програмами навчання усфері цивільного захисту на Ізмаїльських міських курсах цивільного захисту та  у навчально-методичному центрі цивільногозахисту та безпеки життєдіяльності Одеської області.

2.4 Забезпечити ведення документації з питань організації навчанняпрацюючого населення (переліки навчальних труп, осіб керівного складу іфахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільногозахисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань зпитань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розкладизанять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки іпроведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо).

2.5. Обладнати в кожному окреморозташованому структурномупідрозділіпідприємства, установи та організаціїінформаційно-довідковий куточок з питаньцивільногозахисту та здійснитийогонаповнення навчальнимипосібниками і натурнимизразками, передбаченимипрограммоюпідготовкипрацівників до дій у надзвичайнихситуаціях. Інформація таповідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідковогокуточкуповинні відповідатинаявнимможливостям та ресурсам підприємства, установи,організації з протидіїнебезпечним факторам, щопередбаченіоб'єктовим планом реагування на надзвичайніситуації, а їїзмістузгодженийіз Ізмаїльським міськрайонним управлінням Головного управління ДСНС України вОдеськійобласті.

2.6. Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази зпідготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення внавчальних цілях ділянок, споруд, приміщень для обладнання в нихнавчальних містечок, пунктів, класів тощо.

3. Начальнику Ізмаїльського міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в Одеськійобласті:

3.1.Організувати роботу з контролю організації та стану навчанняпрацівників на підприємствах, в установах та організаціях, під час якоїзабезпечити:

     перевірку на підприємствах, в установах та організаціях планувальних,облікових та звітних документів з питань навчання населення;

     контроль проходження особами, які залучаються до проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спеціальної підготовки на Ізмаїльських міських курсах цивільного захисту та у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області;

     облік спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільногозахисту, що проводяться на підприємствах, в установах та організаціяхвідповідно до поданих ними на погодження відповідних графіків;

     контроль надання Ізмаїльськими міськими курсами цивільного захисту  освітніх послуг підприємствам, установам та організаціям з підготовки та проведення спеціальних об'єктових навчань з питань цивільного захисту;

     контроль за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціяхінформаційно-довідкових куточків і перевірку відповідності їх тематичногонаповнення планувальним документам з цивільного захисту;

     проведення щорічних регіональних оглядів-конкурсів серед підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту;

     3.2. Організувати роботу з контролю виконання планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту шляхом перевірки:

     ведення обліку осіб керівного складу і фахівців, які підлягають функціональному навчанню, з метою формування щорічних планів комплектування;

      складання звітності про виконання Планів функціонального навчання осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту;

      виконання управліннями, відділами, службами виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов'язковості проходження навчання керівним складом і фахівцями за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту у тому числі за договорами (для суб’єктів господарювання недержавної форми власності).

4.Начальнику відділу  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами м. Ізмаїл:

4.1. До 15 червня 2014 року визначити обсяги замовлення нафункціональне навчаннякерівного складу та фахівців, діяльність якихпов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на2015 рік.

4.2. До 01 листопада 2014 року скласти план комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеськоїобласті слухачами на 2015 рік та подати його на затвердження головіоблдержадміністрації.

5. Начальнику відділу  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами м. Ізмаїл, завідувачу Ізмаїльських міських курсів цивільного захисту навчально-методичного центруцивільногозахисту та безпекижиттєдіяльностіОдеськоїобласті:

5.1. Організувати роботу з підготовки і виданняекспрес-інформацій,навчальних і наочнихматеріалів, рекомендацій, пам'яток длянаселення проможливийризикпід час надзвичайнихситуацій та способидій іповедінку,якоїсліддотримуватися.

5.2.З метою вироблення єдиних поглядів на організацію іметодикупроведення спеціальних об'єктових навчань і тренуваньпровести:

     показові «Дні цивільного захисту» на базі опорних, з безпеки життєдіяльності загальноосвітніх навчальних закладів (квітень – травень 2014 року).

5.3. У червні 2014 року спланувати та провести на базі Ізмаїльських міських курсів цивільного захисту навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області збори з відповідальними особами суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які відповідають за складання заявок на функціональне навчання у сфері цивільного захисту.

6. Завідувачу Ізмаїльських міських курсів цивільного захисту  навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області:

6.1.Забезпечити проведення в межах сертифікаційних обсягів функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту відповідно до державного замовлення та укладених договорів з підприємствами, установами та організаціями.

6.2. Забезпечити надання підприємствам, установам та організаціям консультаційних, аналітичних, методичних та інших кваліфікованих послуг з питань розроблення ними програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, необхідних наочних і навчальних матеріалів, макетів інформаційно-довідкових куточків тощо.

6.3. Надати методичну допомогу відділу освіти Ізмаїльської міської ради та керівникам дошкільних навчальних закладів з організації і проведення «Тижня безпеки дитини» та оглядів-конкурсів на кращий стан дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності.

Керівник Ізмаїльської ланки

територіальної підсистеми єдиної

державної системи цивільного захисту -

Міський голова                                                                                                    А.В. Абрамченко

 

 

Додаток 1 до Організаційно-методичних вказівокз підготовки працюючого населення м. Ізмаїлі до дій у надзвичайних ситуаціях у 2014 році - Тематика для загальноїпідготовкипрацівниківпідприємств, установ та організацій, незалежновід форм власності, які не входять до складу формуваньцивільногозахисту та аварійно-рятувальних служб на суб'єктах господарювання за 12 – годиннимобсягомнавчання.

Обновлено 03.06.2014 08:21  

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 2904 гостей онлайн
Просмотры материалов : 18006163

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Цивільний захист ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ