• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Інформація для громадських формувань ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ ВІДМОВ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ ВІДМОВ

E-mail Печать PDF

На головні територіальні управління юстиції в областях, зокрема, покладено функції з державної реєстрації профспілок, організації роботодавців, місцевих творчих спілок, структурних утворень політичних партій та третейських судів. Проте, на сьогоднішній день, суспільний запит у більшості випадків спрямовано на діяльність громадських об’єднань.

Так 80% роботи відповідного профільного відділу пов’язано з державною реєстрацією громадських об’єднань.

Питання державної реєстрації громадських об’єднань врегульовано Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про громадські об’єднання», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та іншими нормативно-правовими актами.

Під громадським об’єднанням чинне законодавство розуміє добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання може здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Більшість громадських об’єднань здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи. Надалі мова буде йти про державну реєстрацію саме громадських об’єднань зі статусом юридичної особи.

Крім того, слід зазначити, що на теперішній час існує дві організаційно-правові форми громадських об’єднань – громадська організація та громадська спілка, кожна з яких має особливості у створенні та подальшій діяльності.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Відповідно до закону передбачено ряд формальних процедур через які повинно пройти будь-яке громадське об’єднання з метою легалізації своєї діяльності, що пов’язано із створенням декількох документів.

Серед документів, що подаються для державної реєстрації, законом встановлено наступний перелік:

1)      заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2)      примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників;

3)      відомості про керівні органи громадського формування, що має обов’язково містити відомості про: ім’я, дату народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

4)      статут;

5)      реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах).

До кожного документа законом встановлено вимоги щодо їх складання та оформлення.

ПРОТОКОЛ

Одним із головних документів, що готується засновниками є протокол установчих зборів. Згідно закону утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:

1) дату та місце проведення установчих зборів;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. Нотаріальне посвідчення підписів на протоколі установчих зборів не є обов’язковим.

Протокол про утворення громадського об’єднання має бути поданий для державної реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання документів протягом наведеного строку, громадське об’єднання не вважається утвореним.

Таким чином, під час установчих зборів засновники мають вирішити ключові моменти діяльності громадського об’єднання, без яких неможлива легалізація такого об’єднання та його подальша діяльність.

Недотримання зазначених вимог має наслідком, як правило, зупинення розгляду документів, внаслідок чого заявник здійснює виправлення документів відповідно до отриманих зауважень.

РЕЄСТР ОСІБ (ГРОМАДЯН), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В УСТАНОВЧОМУ З’ЇЗДІ (КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗБОРАХ)

Відповідно до положень Закону України «Про громадські об’єднання» невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Слід акцентувати увагу на тому, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років, а засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

СТАТУТ

Основним установчим документом громадського об’єднання є його статут. Статут врегульовує більшість питань, пов’язаних із діяльністю громадського об’єднання та встановлює «правила гри» для учасників такого об’єднання.

Законом встановлено вичерпний перелік положень, які має містити статут будь-якого громадського об’єднання. У той же час, закон передбачає, що статут може містити і додаткові відомості, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

Серед обов’язкових відомостей, що має містити статут, законодавець виокремлює:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Відповідно до вимог чинного законодавства статут викладається в письмовій формі, пронумеровується, прошивається та підписується засновниками або уповноваженими ними особами. Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті не є обов’язковою процедурою, але можливе за бажанням засновників.

НАЙМЕНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").

Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.

Власна назва громадського об'єднання не може містити:

1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

3) інші позначення, використання яких обмежено законом.

Інформує відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації Головного територіального управління юстиції в Одеській області управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 325 гостей онлайн
Просмотры материалов : 22052355

Голосування:

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Інформація для громадських формувань ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ ВІДМОВ